Generalforsamling

 

 

22. juni 2021

 

Ekstraordinær generalforsamling d. 6. juli 2021 kl. 19:30 over Meet.
Det er nødvendigt at tilmelde sig før generalforsamlingen på billedskoleniulstrup@gmail.com, så man kan få tilsendt link.
 
 

Velkomst ved formanden 

 

1. Valg af dirigent 

2. Vedtægtsændringer
Forslag:
Tilføjelse af et stk. 6 til §5.
Stk. 6. Såfremt bestyrelsen beslutter det, kan kassererens opgaver samt andre administrative opgaver udføres af ekstern, betalt assistance.
3. Eventuelt

Generalforsamling 16. juni 2021 kl. 19:30 i Fælleshuset i Ulstrup. Det er nødvendigt at tilmelde sig før generalforsamlingen på billedskoleniulstrup@gmail.com
 

Generalforsamling 2021

 

Velkomst ved formanden 

 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.  
4. Fremlæggelse af budget 
5. Indkomne forslag 
Andre forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. 
6. Fastsættelse af kontingent for kursusafgift og støttemedlemsskab 
7. Valg 
a) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Ordinært på valg er: 
Kirsten Lykke Nissen og Pernille Lund
b) Valg af suppleanter 
På valg er: Lene Ifversen og Lone C. Sørensen
c) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
Ordinært på valg er Thomas Uhrskov og suppleant Anne Juul Markussen. 
8. Eventuelt.

Af hensyn til forplejning vil vi gerne have tilmelding på billedskoleniulstrup@gmail.com