Generalforsamling

 

 

25. feb. 2022

Generalforsamling 21. april 2022 kl. 19:30 i Fælleshuset i Ulstrup. Det er nødvendigt at tilmelde sig før generalforsamlingen på billedskoleniulstrup@gmail.com
 

Generalforsamling 2022

 

Velkomst ved formanden 

 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.  
4. Fremlæggelse af budget 
5. Indkomne forslag
    5.a. Forslag om revidering af vedtægter:

§ 3. Medlemskab og kontingent:
Stk. 1 Der er to muligheder for at blive medlem af Billedskolen i Ulstrup. 
Stk. 1 Der er tre muligheder for at blive medlem af Billedskolen i Ulstrup
Stk. 2. Som medlemmer optages en forælder eller værge, som har tilmeldt et barn på
billedskolen. Derudover kan også myndige personer, der kan tilslutte sig
foreningens formål og som betaler støttemedlemskab, optages som medlemmer.
Stk. 3. Medlemskab tegnes ved betaling af enten en halvårlig kursusafgift eller
et årligt støttekontingent, som fastsættes på generalforsamlingen. Medlemskab
gælder for et kalenderår ad gangen. Kun medlemmer der har betalt for det
pågældende kalenderår anses for stemmeberettigede på forenings
generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen har mulighed for at tildele et støttemedlemskab til særligt interesserede af foreningen. Et sådant medlemskab kan kun tildeles ved enstemmighed i bestyrelsen.

§ 5. Økonomi, regnskab og revision: 

Stk. 3. Det reviderede årsregnskab og efterfølgende års budget fremlægges til
godkendelse på den årlige generalforsamling.

Stk. 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling.

 

Stk. 4. Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af formanden
godkendte regninger. Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og
udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling
altid kan aflæses heri, og udarbejder foreningens årsregnskab.

Stk. 4. Kassereren udbetaler løn og udarbejder foreningens årsregnskab.

 

§ 6. Generalforsamling:
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
Slettes

Andre forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. 
 

6. Fastsættelse af kontingent for kursusafgift og støttemedlemsskab 
7. Valg 
a) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Ordinært på valg er: 
Merete Rask Uhrskov
b) Valg af suppleanter 
På valg er: Lene Ifversen og Melva Vega
c) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
Ordinært på valg er Anne Juul Markussen og suppleant Lisbeth Dylmer 
8. Eventuelt.

Af hensyn til forplejning vil vi gerne have tilmelding på billedskoleniulstrup@gmail.com