top of page

Vedtægter for Billedskolen i Ulstrup

 

§ 1. Navn: Billedskolen i Ulstrup 
Stk. 1. Billedskolen i Ulstrup har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

 

§ 2. Formål:
Stk. 1. Billedskolen i Ulstrups formål er:
- at tilbyde børn og unge i Favrskov Kommune et kreativt fritidstilbud.
- at give børn mulighed for at udvikle et selvstændigt billedsprog.
- at give børn mulighed for koncentration og fordybelse til denne udvikling.
- at styrke og stimulere denne udvikling gennem leg og eksperimenter med
forskellige materialer og teknikker.
- at inspirere og udfordre børns fantasi ved at præsentere dem for forskellige udtryksformer.
- at være en synlig del af det lokale miljø bl.a. gennem udstillinger.
- at tilbyde et skabende miljø med fokus på nærvær, spontanitet og glæde ved
billedarbejde, i et kreativt fællesskab med andre børn.

 

§ 3. Medlemskab og kontingent:
Stk. 1 Der er tre muligheder for at blive medlem af Billedskolen i Ulstrup. 
Stk. 2. Som medlemmer optages en forælder eller værge, som har tilmeldt et barn på
billedskolen. Derudover kan også myndige personer, der kan tilslutte sig
foreningens formål og som betaler støttemedlemskab, optages som medlemmer.
Stk. 3. Medlemskab tegnes ved betaling af enten en halvårlig kursusafgift eller
et årligt støttekontingent, som fastsættes på generalforsamlingen. Medlemskab

gælder for et kalenderår ad gangen. Kun medlemmer der har betalt for det
pågældende kalenderår anses for stemmeberettigede på forenings
generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen har mulighed for at tildele et støttemedlemskab til særligt interesserede af foreningen.
Et sådant medlemskab kan kun tildeles ved enstemmighed i bestyrelsen.

 

§ 4. Bestyrelsens sammensætning:
Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges
blandt foreningens medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde umiddelbart
efter generalforsamlingen. Der skal vælges en formand, en kasserer og en
sekretær. Valgperioden er 2 år, dog sikres at der skiftevis er 1, henholdsvis 2
af bestyrelsens medlemmer der er på valg. Genvalg kan finde sted. Desuden
vælges en revisor og en revisor-suppleant. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved
fremmøde af mere end halvdelen af bestyrelsen.

 

§ 5. Økonomi, regnskab og revision: 
Stk. 1. Billedskolen i Ulstrups virksomhed drives på basis af brugerbetaling, tilskud
fra Favrskov Kommune samt andre indtægter
Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling.
Stk. 4. Kassereren udbetaler løn og udarbejder foreningens årsregnskab.
Stk. 5. Såvel kasserer og formand kan på egen hånd tegne foreningen for så vidt angår
beløb på under 5.000 kr. Ved forpligtelser over 5.000 kr. tegnes foreningen dog
af bestyrelsen.
Stk. 6. Såfremt bestyrelsen beslutter det, kan kassererens opgaver samt andre
administrative opgaver udføres af ekstern, betalt assistance.

§ 6. Generalforsamling:
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt i marts eller
april måned og indkaldes med minimum 14 dages varsel ved oplysning på
hjemmesiden.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen beretning
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent for kursusafgift og støttemedlemmer.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7. Valg af revisor og suppleant.
8. Eventuelt
Stk. 2. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Stk. 3 Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle som har betalt
kontingent. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig
stemmeflertal. Ved ønske om skriftlig afstemning skal flere end 2 af
medlemmerne tilkendegive dette.

 

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling: 
stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i
bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning af
ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en udførlig dagsorden samt
varsles 14 dage før på foreningens hjemmeside.

§ 8. Vedtægtsændringer:
Stk.1 Vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamling
Stk.2 Dagsordenen til generalforsamlingen skal i givet fald indeholde forslag
til ændringerne.

 

§ 9 Opløsning:
Stk.1 Beslutning om opløsning af foreningen træffes ved almindelig
stemmeflertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst
14 dages varsel.

 

§ 10
Ordinære generalforsamling:
Den første ordinære generalforsamling fandt sted marts 2013.


Ændret senest ved generalforsamlingen d. 21. april  2022

Bestyrelse ved seneste ændring: 
Kirsten Lykke Nissen, Merete Rask Uhrskov, Lone C. Sørensen, Lene Ifversen, Melva Vega.

 

bottom of page